Početna » Rang lista kandidata nakon intervjuaObjavljeno: 20.08.2018.g.

Rang lista kandidata nakon intervjua Protiv ove rang-liste, u roku od tri dana od dana njenog isticanja, nezadovoljni kandidat može izjaviti prigovor Školskom odboru, s tim da se dan objavljivanja rang-liste ne računa u ovaj rok. Prigovor se izjavljuje u pisanoj formi, a dostavlja se putem pošte ili neposredno na protokol škole. Ukoliko je prigovor upućen preporučenom pošiljkom putem pošte, dan predaje pošti smatra se danom predaje školi.
Sve liste možete pogledati ovdje:
Rang liste
Posjetite nas

MSŠ Kladanj 2014 - sva prava zadržana | Web dizajn Rifet Gazdić & Web Tim | Početna | Vrh |